|   |   | 

Anca Francisca CRUCERU

1. Strategiile competitive – un mod de abordare a pieţei europene / Competitive Strategies – An Approach to the European Market
Rezumat:Competiţia constituie adevărata provocare cu care se confruntă companiile, dându-le posibilitatea să-şi pună în valoare resursele şi oportunităţile. Pentru a dobândi un avantaj competitiv, o companie trebuie să aplice strategiile competitive potrivite, care să ajute compania în obţinerea unei poziţii avantajoase pe piaţa europeană.
Înţelegerea conceptelor de piaţă şi utilizarea corectă a strategiilor competitive sunt elementele fundamentale care duc la atingerea ţelurilor stabilite şi care determină succesul companiei pe o piaţă competitivă.

The competition is the real challenge for the companies, giving them the possibility to exploit their assets and market opportunities. To gain a competitive advantage it is needed for a company to apply the properly competitive strategies which help that company in getting an advantageous position on the European market.
Understanding the marketing concepts and the correct use of competitive strategies are the fundamental elements for reaching the established goals and for successfully competing on the competitive market.
Autor(i):Anca Francisca CRUCERU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2707
2. Responsabilitatea socială a corporaţiilor în mediul de afaceri dificil al României / Corporate social responsibility in a difficult Romanian business environment
Rezumat:Scopul acestui articol este identificarea principalelor oportunităţi şi limitări ale Responsabilităţii Sociale a Corporaţiilor (RSC, eng.: CSR) în mediul de afaceri din România.
Contribuţiile acestui articol constă în urmărirea a trei scopuri. Primul scop ar fi să provoace la un nou fel de a gândi despre RSC în România, deoarece abordările răspândite ale acestui concept sunt atât de deconectate de afaceri, încât eclipsează multe dintre marile oportunităţi date companiilor spre a ajuta societatea. În al doilea rând, propune existenţa unei agende sociale pozitive a corporaţiilor care să mute interesul de la alinarea răului la formarea unei strategii corporate prin progres social. În al treilea rând, scoate în evidenţă faptul că o problemă socială, cu cât este mai legată de strategia în afaceri a unei companii, cu atât există o şansă mai mare de a stabiliza resursele unei firme şi a aduce beneficii societăţii.
Articolul se încheie cu anumite concluzii despre practicile şi iniţiativele RSC în România.The purpose of this paper is to identify the main opportunities and limitations of corporate social responsibility (CSR) in the Romanian business environment.

The contributions of this paper consist of the following three aims. First, it challenges a new thinking about CRS in Romania, because the prevailing approaches to this concept are so disconnected from business as to obscure many of the greatest opportunities for companies to benefit society. Second, it proposes that an affirmative corporate social agenda moves from mitigating harm to reinforcing corporate strategy through social progress. Third, it highlights that typically the more closely tied a social issue is to a company’s business, the greater the opportunity to leverage the firm’s resources and benefit society.
The paper ends with some conclusions about the Romanian CSR practices and initiatives.
Autor(i):Daniel ŞERBĂNICĂ, Laurenţiu Dan ANGHEL, Diana Maria VRÂNCEANU, Anca Francisca CRUCERU, Alin STANCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2010 [Volume 5, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2792
3. Atingerea succesului de marketing prin orientarea strategică a organizaţiei / Achieving marketing success through strategic orientation of the organisation
Rezumat:Competiţia puternică din spaţiul european determină organizaţiile să-şi revizuiască atitudinea faţă de consumatori dar şi faţă de competitorii lor direcţi. Adoptarea unor strategii de marketing fără a lua în calcul aceste două componente fundamentale în definirea orientării strategice constituie o mare greşeală de marketing. Specialiştii în marketing caută permanent să identifice competenţele de bază ale organizaţiei menite să confere acesteia un avantaj competitiv susţinut. Diferenţierea ofertei şi poziţionarea clară a acesteia în mintea consumatorilor constituie cele mai bune căi de câştigare a unei poziţii competitive pe piaţa de referinţă.

Strong competition from Europe causes organizations to reconsider their attitude towards customers but also to their direct competitors. The adoption of marketing strategies without taking into account these two fundamental components in defining the strategic direction of marketing is a big mistake. Marketers constantly striving to identify the core competencies of the organization, aimed at giving it a competitive advantage claimed. Offer clear differentiation and positioning it in the minds of consumers, are the best ways of gaining a competitive position on the relevant market.
Autor(i):Anca Francisca CRUCERU, Violeta RĂDULESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2012 [Volume 7, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2837
4. Benchmarking – metodă de îmbunătățire a competitivității organizaționale / Benchmarking - a method of improving organizational competitiveness
Rezumat:Organizațiile se confruntă astăzi cu un mediu de afaceri dinamic și puternic marcat de competitivitate ceea ce constituie o adevărată provocare pentru managerii ce doresc obținerea succesului. Dorința de a concura și de a câștiga determină adoptarea unui comportament concurențial activ ce poate fi descris prin orientarea organizației către cunoașterea și analiza celor mai buni competitori din domeniul de activitate și, ulterior, prin implementarea unor strategii concurențiale. Benchmarkingul, ca metodă de supraveghere a activității competitorilor, constituie un mijloc eficient de obținere a performanței organizaționale. Dar, în realitate, acest proces nu este atât de simplu pe cât pare. Managerii trebuie să răspundă unor întrebări legate de identificarea celor mai buni din domeniu, precum și de descrierea și aplicarea procesului de benchmarking.

The organizations now are facing with a dynamic business environment characterized by strong competition and competitiveness what is a real challenge for managers who want success. Desire to compete and win determines adopting an active competitive behavior that could be described by orienting the organization towards knowledge and analysis of the best competitors in the industry, and then by implementing competitive strategies. Benchmarking as a method of monitoring competitor activity, is an effective means to achieving organizational performance. But in reality, this process is not as simple as it seems. Managers need to answer questions related to identifying the best in the industry, and the description and application of process benchmarking.
Autor(i):Anca Francisca CRUCERU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2013 [Volume 8, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:3003
5. Semnificația auditului politicii de distribuție și a politicii de comunicare în creșterea performanței organizației / The significance of the audit of distribution and communication policy in increasing organizational performance
Rezumat:În prezent organizațiile se focalizează puternic pe obținerea avantajului competitiv pe piața de referință. Dezvoltarea celor mai competitive produse din portofoliu reprezintă un obiectiv strategic deosebit de important ce va fi susținut prin decizii de marketing referitoare la politica de distribuție și politica de comunicare promoțională. Aceste decizii necesită o abordare complexă din perspectiva auditului de distribuție și a auditului comunicational. Performanța organizațională poate fi atinsă prin realizarea unui audit de marketing la nivelul tuturor componentelor mixului de marketing. Articolul de faţă îşi propune să prezinte principalele aspecte ce vor fi evaluate în cadrul auditului cu scopul de a identifica și corecta eventualele dezacorduri din cadrul politicii de distribuție și a politicii de comunicare și de a dezvolta strategii și tactici corespunzătoare celor două politici, în vederea creșterii competitivității organizației pe piața de referință.
 
 
Currently organizations focus heavily on achieving competitive advantage in the reference market. Development of competitive product from the portfolio of the organization is a very important strategic objective will be supported by marketing decisions on distribution policy and promotional communications policy. These decisions require a comprehensive approach in terms of distribution audit and communication audit. Organizational performance can be achieved by conducting a marketing audit within all components of the marketing mix. This paper aims to present the main aspects that will be assessed during the audit in order to identify and correct any disagreement of policy distribution and communication policy and to develop appropriate strategies and tactics of the two policies in order to increase organization's competitiveness in the reference market.
Autor(i):Anca Francisca CRUCERU, Violeta RĂDULESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2013 [Volume 8, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:5681
6. Responsabilitatea socială a organizației față de consumatori prin intermediul comunicării corporative // Social responsibility of the organization to consumers through corporate communication
Rezumat:Organizaţia actuală trebuie să acţioneze responsabil, să urmărească pe lângă interesele proprii pe cele ale societăţii în care acţionează, să adopte  decizii prin care să contribuie la dezvoltarea durabilă şi protejarea consumatorilor.  Pe măsură ce competiția din cadrul pieței europene devine din ce în ce mai puternică, iar organizațiile caută soluții pentru câștigarea unui număr cât mai mare de consumatori fideli, orientarea către strategiile de comunicare corporativă axate pe responsabilitate socială  devine o necesitate pentru obținerea unor rezultate pozitive, în direcţia protejării intereselor comunităţii în care acţionează. Responsabilitatea socială a organizației presupune situarea în centrul preocupărilor  sale consumatorii pentru care sunt dezvoltate și implementate strategii de comunicare capabile să conducă organizația către o poziție competitivă puternică.
Lucrarea de față prezintă argumente bazate pe literatura de specialitate în favoarea susținerii orientării organizației către comunicarea corporativă ca mijloc de asumare a responsabilității acesteia față de consumatorii săi. Dezvoltarea programelor comunicaționale focalizate pe campanii sociale și pe promovarea etică a produselor organizației constituie puncte de reper în activitatea organizației orientată către consumatorul modern, axat pe obținerea beneficiilor.
 

Current organization must act responsibly pursue their own interests in addition to those of the society in which they operate, to make decisions that contribute to sustainable development and protecting consumers. As the competition in the European market is becoming stronger, and organizations seeking solutions to gain a large number of loyal consumers, orientation corporate communication strategies focused on social responsibility is becoming a necessity for achieving positive results towards protecting the interests of the community in which it operates. The social responsibility of organization requires the organization's concerns focus on consumers that are developed and implemented communications strategies capable of leading the organization a strong competitive position.
This paper presents arguments based on the literature in favor of supporting the organization's orientation corporate communication as a means of being responsible to its consumers. Developing communication programs focused on social campaigns and the promotion of ethical products and services organization, are points of reference in the organization that puts its spotlight modern consumer focused on obtaining benefits.
Autor(i):Anca Francisca CRUCERU, Violeta RĂDULESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2014 [Volume 9, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:6615

Contul meu Rosetti