|   |   | 

Ioana Cecilia POPESCU

1. Poziţionarea şi rolul său în strategia portofoliului de mărci / Positioning And Its’ Purpose Within The Brand Portfolio Strategy
Rezumat:Pornind de la ideea că o corectă poziţionare reprezintă premisa construirii unei mărci de succes, lucrarea îşi propune să arate care este rolul poziţionării în strategia portofoliului de mărci al organizaţiei. Poziţionarea stă la baza construirii capitalului mărcii, proces care face obiectul managementului mărcii. Managementul mărcii nu trebuie privit, însă, într-o manieră exclusivistă. Din moment ce marca face parte dintr-un portofoliu, deciziile care o privesc trebuie luate din această perspectivă. Când se lansează o nouă marcă şi se stabileşte poziţionarea acesteia, se porneşte de la analiza portofoliului de mărci. Astfel, deciziile privind marca şi evoluţia acesteia pe termen lung asigură portofoliului o sinergie ridicată.

Starting from the idea that a correct positioning is the premise to building a successful brand, the paper wants to point out the role of positioning in the brand portfolio strategy. Positioning is the foundation of building brand equity, which is the purpose of brand management. Still, brand management shouldn’t be seen as exclusive. If the brand is part of a portfolio, it is normal that the decisions that concern it are taken from the portfolio perspective. When a new brand is launched and its positioning should be established, the first step taken is a brand portfolio analysis. Thus, the decisions concerning the brand and its long term development provides a high level of synergy to the portfolio.
Autor(i):Ioana Cecilia POPESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2007 [Volume 2, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2714
2. Rolul comunicării integrate de marketing în creşterea gradului de implicare a consumatorilor – o analiză din perspectiva procesului decizional / The role of integrated marketing communication in enhancing consumer involvement – a decision-oriented approach
Rezumat:Implicarea este o dimensiune comportamentală ce ţine mai ales de motivaţia individului de a procesa o informaţie legată de un stimul. Astăzi devine tot mai important pentru companii să cunoască unde intervine implicarea consumatorului pe parcursul procesului decizional de cumpărare, pentru a şti când şi unde să acţioneze în acest proces. Cu ajutorul stimulilor de marketing, specialiştii vor putea obţine din partea consumatorului reacţia dorită. În cadrul procesului de comunicare pot fi utilizaţi numeroşi stimuli care generează creşterea gradului de implicare a consumatorului în raport cu produsul, favorizând astfel atingerea obiectivelor pe care şi le-a propus compania.

Involvement is a behavioral dimension related mainly to individual motivation for processing information related to specific stimuli. Today it results ever more important for companies to be aware of consumer involvement during the buying decision process, in order to know when and where to take action during this process. With the help of marketing stimuli, specialists may obtain the expected reaction from the consumer. In the communication process various stimuli may be used to determine an increase of the consumer’s degree of involvement with the product, thus assisting in achieving the company goals.
Autor(i):Ioana Cecilia POPESCU, Mihaela STĂNOIU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2009 [Volume 4, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2756
3. Facultatea de Marketing din Academia de Studii Economice din Bucureşti – repere istorice, prezent şi perspective
Autor(i):Mihai ORZAN, Ionel DUMITRU, Ioana Cecilia POPESCU, Călin VEGHEŞ
Publicat în:Amfiteatru economic 34/2013 [Volume 8, Issue 34]
Cod citare:4706
4. Chestionarul lui Proust – instrument de studiere a personalității mărcii: o abordare exploratorie // The Proust Questionnaire as tool of studying the brand personality: an exploratory approach
Rezumat:Abordările teoretice privind personalitatea mărcii pornesc de la definirea conceptului de personalitate realizată de psihologii zilelor noastre și evidențiază relația dintre personalitatea mărcii și personalitatea umană, prin prisma legăturii cu personalitatea consumatorului. Pornind de la efectul de transfer al trăsăturilor dominante de personalitate a mărcii către posesorul acesteia, deja observat (Fennis și Pruyn, 2007), lucrarea propune un posibil instrument - Chestionarul lui Proust - și explorează folosirea acestuia în scopul studierii personalității consumatorului și a personalității mărcii.
 
 
The theoretical approaches regarding the brand personality begin with the definition given to the concept of personality by the nowadays psychologists and stress the relationship between the brand personality and human personality in connection with the personality of the consumers. Taking into consideration the effect of transferring the dominant characteristics of the brand toward its owner, already observed by Fennis and Pruyn (2007), the paper proposes and explores the employment of the Proust Questionnaire as a possible tool for studying consumer personality and brand personality.
Autor(i):Ioana Cecilia POPESCU, Călin VEGHEŞ
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2016 [Volume 11, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7583

Contul meu Rosetti