|   |   | 

Călin VEGHEŞ

1. Dezvoltarea protecţiei datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană: o abordare din perspectiva consumatorului – experienţa românească / Developing The Personal Data Protection In The European Union: A Consumer-Oriented Approach – The Romanian Experience
Rezumat:Protecţia datelor cu caracter personal reprezintă o preocupare relativ recentă pentru toate entităţile – consumatori, organizaţii şi instituţii publice – implicate în dezvoltarea marketingului direct şi a pieţei româneşti în ansamblul acesteia. Creşterea notabilă a campaniilor de marketing direct, cerinţele şi aşteptările ridicate ale consumatorilor şi contextul oferit de aderarea ţării la Uniunea Europeană au determinat o nevoie semnificativă referitoare la construirea unui cadru legal pentru protecţia datelor cu caracter personal.

Protection of personal data represents a relatively recent concern for all the entities – consumers, organizations and public institutions – involved in the development of the direct marketing industry and the overall Romanian market. Noteworthy growth of the direct marketing campaigns, increase in the consumer demands and expectations and the background provided by the country’s adhesion to the European Union, have determined a strong necessity to build up a legal framework for protection of the personal data.
Autor(i):Călin VEGHEŞ
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2007 [Volume 2, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2715
2. Contactează-mă la televizor sau cât de importantă este personalizarea pentru consumatorul român? / Call me on TV or how important is personalization for the romanian consumer?
Rezumat:Abordarea personalizată a consumatorului reprezintă una dintre caracteristicile distinctive ale marketingului direct. Chiar dacă are o istorie de aproape un secol şi jumătate, personalizarea a fost descoperită în literatura de specialitate mai ales în ultima decadă. Definiţiile date acesteia surprind trăsăturile sale esenţiale: interacţiunea dintre organizaţie şi consumator, necesitatea cunoaşterii cât mai în profunzime a consumatorului şi satisfacerea nevoilor acestuia pornind de la buna cunoaştere a acestora. Cum percepe, însă, consumatorul personalizarea? Cât este de interesat de o astfel de abordare, cum priveşte punerea sa în practică şi care sunt riscurile pe care le asociază acesteia?

The personalized approach of the consumer represents one of the distinct characteristics of direct marketing. Even though it has a history of about one and a half century, personalization has been discovered by the specialized literature mostly in the last decade. The definitions it has been attributed comprise its essential features: the interaction between the organization and the consumer, the need for better understanding the consumer and his needs starting from their better knowledge. But how does the consumer perceive personalization? How interested is he in such an approach, how does he view its application and which are the risks he associates to it?
Autor(i):Călin VEGHEŞ, Carmen PANTEA
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2008 [Volume 3, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2748
3. Impactul resurselor culturale asupra competitivităţii industriei turismului şi călătoriilor: o analiză comparativă exploratorie la nivelul ţărilor din Europa Centrală şi de Est / Cultural resources impact on the travel and tourism industry’s competitiveness: a comparative exploratory analysis at the level of the Central and Eastern European countries
Rezumat:Concept folosit uzual pentru abordarea şi analiza dezvoltării durabile în domeniul turismului şi a călătoriilor, competitivitatea a fost definită luând în considerare un set de elemente de referinţă legate de dimensiunile funcţionale majore ale industriei cum ar fi mediul de afaceri, infrastructura, normele şi reglementările legale şi resursele disponibile.
Articolul evaluează, şi dintr-o perpectivă comparativă, cât de importante sunt şi care este, în general, contribuţia resurselor culturale la competitivitatea industriei turismului şi a călătoriilor şi la performanţele specifice pe baza datelor caracteristice referitoare la zece ţări din Europa Centrală şi de Est.

A common concept employed to approach and assess the sustainable development of the travel and tourism industry, competitiveness has been defined taking into consideration a set of reference elements related to the major functional dimensions of the industry such as the business environment, infrastructure, laws and regulations, and resources available.
The article assesses, and from a comparative perspective, how important are and what is the contribution of the cultural resources to the overall travel and tourism industry’s competitiveness and to its specific performances based on the specific data referring to ten selected countries in the Central and Eastern Europe.
Autor(i):Călin VEGHEŞ, Carmen PANTEA, Diana BĂLAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2009 [Volume 4, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2759
4. Facultatea de Marketing din Academia de Studii Economice din Bucureşti – repere istorice, prezent şi perspective
Autor(i):Mihai ORZAN, Ionel DUMITRU, Ioana Cecilia POPESCU, Călin VEGHEŞ
Publicat în:Amfiteatru economic 34/2013 [Volume 8, Issue 34]
Cod citare:4706
5. Crearea unor ierarhii fotbalistice mai bune: o abordare de marketing aplicată a metodei comparaţiilor perechi în sport // Creating better soccer rankings: an applied marketing approach of the paired comparison method in sports
Rezumat:Când campionatele se încheie, iar fotbalul jucat lasă temporar locul celui analizat şi comentat, profesioniştii sistemului, dar şi publicul larg discută, măcar până la începutul ediţiei următoare, dacă echipa campioană a meritat titlul, dacă echipele care au ocupat locurile europene le-au meritat, dacă salvatele de la retrogradare au meritat să scape sau doar au avut mai mult noroc decât cele picate… Inevitabil, se conchide că „dacă i-am fi bătut acasă pe X şi am fi scos măcar un punct afară la Y, atunci…” sau „pe ansamblu am fost mai buni decât Z, dar…”, clasamentul final ar fi „arătat altfel”. Chiar aşa, ar putea „arăta altfel” clasamentele campionatelor de fotbal?
 
 
When competitions end, and the football played on the pitch leaves temporarily the place for that analyzed and commented, the field professionals and the public discusses, at least until the beginning of the next edition, if the winners have deserved the title, if the European teams have also deserved their seats, and if the teams saved from relegation deserved to avoid it or were just luckier than the relegated ones... Inevitably, the conclusions state that „if we would have won at home against X or got at least a point away at Y, then...” or „overall, we were better than Z, but...”, the final ranking would have “looked differently”. So, could the rankings of the football competitions look differently?
Autor(i):Călin VEGHEŞ
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2015 [Volume 10, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7175
6. Spațiul privat al consumatorului – considerații de marketing asupra conținutului său și modalităților de abordare a acestuia // The private space of consumer – marketing considerations on its content and ways of approaching
Rezumat:Literatura științifică de marketing s-a îmbogățit în ultimii ani cu foarte multe lucrări care au abordat subiectul spațiului privat și au oferit noi puncte de vedere asupra conținutului său și modalităților de punere în practică a cadrului conceptual în viața reală. Lucrarea își propune să contribuie, pe baza rezultatelor unui studiu cantitativ de amploare, la mai buna înțelegere, în termeni de marketing, a conținutului datelor cu caracter personal, a proceselor asociate culegerii, administrării și folosirii acestora și a cooperării dintre entitățile private și/sau publice, respectiv consumatori și/sau cetățeni în aria spațiului privat și al protecției datelor personale.
 
The scientific marketing literature has been enriched in the recent years with an abundance of works approaching the topic of privacy and providing new views over its content and the ways to apply the conceptual background into the real life. Based on the results of an extensive quantitative study, the paper aims to contribute to a better understanding, in terms of marketing, of the content of personal data, processes related to the personal data gathering, administration and employment, and the cooperation between private and/or public entities and consumers and/or citizens in the area of privacy and of personal data protection.
Autor(i):Mihai ORZAN, Călin VEGHEŞ, Carmen ACATRINEI
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2015 [Volume 10, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7256
7. Chestionarul lui Proust – instrument de studiere a personalității mărcii: o abordare exploratorie // The Proust Questionnaire as tool of studying the brand personality: an exploratory approach
Rezumat:Abordările teoretice privind personalitatea mărcii pornesc de la definirea conceptului de personalitate realizată de psihologii zilelor noastre și evidențiază relația dintre personalitatea mărcii și personalitatea umană, prin prisma legăturii cu personalitatea consumatorului. Pornind de la efectul de transfer al trăsăturilor dominante de personalitate a mărcii către posesorul acesteia, deja observat (Fennis și Pruyn, 2007), lucrarea propune un posibil instrument - Chestionarul lui Proust - și explorează folosirea acestuia în scopul studierii personalității consumatorului și a personalității mărcii.
 
 
The theoretical approaches regarding the brand personality begin with the definition given to the concept of personality by the nowadays psychologists and stress the relationship between the brand personality and human personality in connection with the personality of the consumers. Taking into consideration the effect of transferring the dominant characteristics of the brand toward its owner, already observed by Fennis and Pruyn (2007), the paper proposes and explores the employment of the Proust Questionnaire as a possible tool for studying consumer personality and brand personality.
Autor(i):Ioana Cecilia POPESCU, Călin VEGHEŞ
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2016 [Volume 11, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7583

Contul meu Rosetti