|   |   | 

Răzvan ZAHARIA

1. Cercetarea academică şi mediul de afaceri / Academic Research and the Business Environment
Rezumat:Această lucrare îşi propune să investigheze prin metode specifice cercetării calitative de marketing principalii determinanţi ce caracterizează relaţia dintre cercetarea academică şi mediul de afaceri în cazul universităţilor economice, cu accent pe Academia de Studii Economice din Bucureşti. Literatura de specialitate în domeniu abordează pe larg acest aspect; cu toate acestea, studiile româneşti sunt încă insuficiente şi doar câteva dintre ele au la bază cercetări empirice. Studiul evidenţiază preocupări evidente din partea mediului academic şi a celui de afaceri de întărire a legăturilor, dar şi disfuncţionalităţi, reticenţe şi lipsă de organizare, aspecte ce determină o importantă irosire de resurse de cercetare.

This paper purports to investigate via marketing-specific qualitative research methods the main determinants of the relationship between academic research and the business environment for economics and business schools, with a special emphasis on the Bucharest University of Economics. This topic has been amply addressed in the literature whilst Romanian studies in the field are still scarce, and only rarely grounded in empirical research. This study brings to the foreground serious concerns for the mutual reinforcement of academia-business linkages as well as a mix of dysfunctions, reluctance, and lack of organization adding up to a significant waste of resources.
Autor(i):Răzvan ZAHARIA, Rodica Milena ZAHARIA, Dana Rodica GÂRDU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2008 [Volume 3, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2737
2. Orientări şi tendinţe în dezvoltarea marketingului / Orientations and trends in marketing development
Rezumat:Articolul studiază evoluţia conceptului de marketing, contribuţia pe care şcoala românească de marketing a avut-o şi o are la dezvoltarea şi îmbogăţirea teoriei marketingului şi cum se reflectă aceste progrese în sistemul educaţional din România. Un aspect important evidenţiat în articol priveşte necesitatea studierii marketingului nu doar în facultăţile specializate, ci şi în alte programe de studii.
Concluziile articolului arată deosebita importanţă a marketingului, impresionanta tradiţie a studierii marketingului în România şi datoria pe care o are învăţământul superior românesc, alături de alte organizaţii, de a onora această tradiţie.

This paper investigate the evolution of marketing concept, the contribution that Romanian school of thought had and has in developing and enriching the marketing theory and how this progress is reflected by the educational system in Romania. An important aspect that the paper exposes is regarding the necessity of studying marketing not only in the specialized faculties, but also in other study programs.
The conclusions of the study picture the tremendous importance of marketing, an impressive tradition of studying marketing in Romania and the duty that Romanian higher education, together with other organizations have in order to honor this tradition.
Autor(i):Laurenţiu Dan ANGHEL, Valerică OLTEANU, Răzvan ZAHARIA
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2009 [Volume 4, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2755

Contul meu Rosetti