|   |   | 

Dainora GRUNDEY

1. Contribuţia psihografiei la segmentarea pieţelor de consumatori: antecedente şi implicaţii pentru specialiştii în marketing / Psychographics in Segmenting Consumer Markets: Antecedents and Implications for Marketers
Rezumat:Articolul tratează efectele factorilor psihografici asupra comportamentului consumatorilor. Conceptul de psihografie are rolul de metodă de studiu al stilului de viaţă. Stilul de viaţă este perceput drept viaţa de zi cu zi a individului, arătând ce activităţi desfăşoară, ce hobby-uri are, ce îi place sau nu îi place şi ce atitudini are. Totuşi, stilul de viaţă reprezintă mai mult decât personalitatea şi clasa socială a unei persoane; el conturează şi caracterul comun al comportamentului individului şi modul în care comunică acesta cu lumea. Articolul pătrunde în adâncimea tipologiilor umane conforme cu metoda studiului stilului de viaţă, de exemplu modelul nonagramei, sistemele VALS şi VALS2, sistemul GeoVALS, cadrul AIO, modelul de monitorizare Taylor Nelson, cei 4 C ai lui Young şi Rubicam etc. Consumatorii se clasifică în grupuri diferite în funcţie de aceste tipologii. Datorită faptului că rolul fiecărui consumator, privit din perspectiva de cumpărător, depinde de stilul său de viaţă, producătorii de reclame ar trebui ca, înainte de crearea imaginilor adecvate în publicitate, să studieze modul în care se comportă grupurile de consumatori. Este important să se perceapă ce anume gândesc şi simt aceştia şi care sunt lucrurile în care cred, ce stil de viaţă susţin şi ce bunuri şi servicii preferă.

The article deals with the psychographic factors in consumer behaviour. The concept of psychography is treated as the method of lifestyle research. The lifestyle is perceived as a person’s daily life, which reveals hi/her activities, hobbies, likes and dislikes, and attitudes. However, the lifestyle includes more than the personality and social class of a person; it also outlines a common character of person’s behaviour and communication with the world. The article goes deep into the typologies made according to the method of lifestyle research such as the Enneagram model, VALS and VALS2 frameworks, GeoVALS system, AIO framework, Taylor Nelson‘s Monitor model, Young and Rubicam‘s 4 Cs etc. Consumers are classified into variety of groups according to these typologies. Since the role of each consumer as the buyer depends on his lifestyle, advertisement producers should survey how the groups of consumers behave prior to creating adequate images in the advertisement. It is important to perceive what they think, feel, and believe in, which lifestyle they propagate and which goods and services they prefer.
Autor(i):Dainora GRUNDEY
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2008 [Volume 3, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2739
2. Orientarea valorii: motoarele valorii acţionarilor în marketingul bazat pe valoare / Value orientation: shareholders’ value drivers in value-based marketing
Rezumat:Studiul analizează valoarea acţionarilor din perspectiva marketingului. Abordarea valorii acţionarilor a fost inventată cu intenţia de a controla munca managerilor de top şi, treptat, procesul creării valorii, incluzând acţionarii, devenind scopul principal al afacerilor. Crearea unei asemenea schimbări necesită evaluări ale strategiilor de marketing şi dovedirea contribuţiei lor la crearea valorii acţionarilor. Abordarea tradiţională că rezultatele superioare ale unei producţii de piaţă vor fi transferate în profituri nu mai este de actualitate. Scopul de cercetare globală al studiului este de a investiga importanţa şi rolul acţionarilor în procesul creării valorii în companie din perspectiva marketingului bazat pe valoare.

The paper analyses the shareholders’ value approach from the marketing perspective. The shareholders’ value approach was coined with the intention to control the work of top managers and, gradually, the value creation process, incorporating shareholders, became the main purpose of business operations. Such a change created a necessity to valuate marketing strategies and prove their contribution to the creation of shareholders’ value. The traditional approach is that superior product-market results will automatically be transferred into profits is not effective and trusted anymore. The overall research goal of the paper is to investigate the importance and role of shareholders in the value creating process in a company from the value-based marketing perspective.
Autor(i):Dainora GRUNDEY, Simona BAKUTYTE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2010 [Volume 5, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2781

Contul meu Rosetti