|   |   | 

Carmen PANTEA

1. Contactează-mă la televizor sau cât de importantă este personalizarea pentru consumatorul român? / Call me on TV or how important is personalization for the romanian consumer?
Rezumat:Abordarea personalizată a consumatorului reprezintă una dintre caracteristicile distinctive ale marketingului direct. Chiar dacă are o istorie de aproape un secol şi jumătate, personalizarea a fost descoperită în literatura de specialitate mai ales în ultima decadă. Definiţiile date acesteia surprind trăsăturile sale esenţiale: interacţiunea dintre organizaţie şi consumator, necesitatea cunoaşterii cât mai în profunzime a consumatorului şi satisfacerea nevoilor acestuia pornind de la buna cunoaştere a acestora. Cum percepe, însă, consumatorul personalizarea? Cât este de interesat de o astfel de abordare, cum priveşte punerea sa în practică şi care sunt riscurile pe care le asociază acesteia?

The personalized approach of the consumer represents one of the distinct characteristics of direct marketing. Even though it has a history of about one and a half century, personalization has been discovered by the specialized literature mostly in the last decade. The definitions it has been attributed comprise its essential features: the interaction between the organization and the consumer, the need for better understanding the consumer and his needs starting from their better knowledge. But how does the consumer perceive personalization? How interested is he in such an approach, how does he view its application and which are the risks he associates to it?
Autor(i):Călin VEGHEŞ, Carmen PANTEA
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2008 [Volume 3, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2748
2. Impactul resurselor culturale asupra competitivităţii industriei turismului şi călătoriilor: o analiză comparativă exploratorie la nivelul ţărilor din Europa Centrală şi de Est / Cultural resources impact on the travel and tourism industry’s competitiveness: a comparative exploratory analysis at the level of the Central and Eastern European countries
Rezumat:Concept folosit uzual pentru abordarea şi analiza dezvoltării durabile în domeniul turismului şi a călătoriilor, competitivitatea a fost definită luând în considerare un set de elemente de referinţă legate de dimensiunile funcţionale majore ale industriei cum ar fi mediul de afaceri, infrastructura, normele şi reglementările legale şi resursele disponibile.
Articolul evaluează, şi dintr-o perpectivă comparativă, cât de importante sunt şi care este, în general, contribuţia resurselor culturale la competitivitatea industriei turismului şi a călătoriilor şi la performanţele specifice pe baza datelor caracteristice referitoare la zece ţări din Europa Centrală şi de Est.

A common concept employed to approach and assess the sustainable development of the travel and tourism industry, competitiveness has been defined taking into consideration a set of reference elements related to the major functional dimensions of the industry such as the business environment, infrastructure, laws and regulations, and resources available.
The article assesses, and from a comparative perspective, how important are and what is the contribution of the cultural resources to the overall travel and tourism industry’s competitiveness and to its specific performances based on the specific data referring to ten selected countries in the Central and Eastern Europe.
Autor(i):Călin VEGHEŞ, Carmen PANTEA, Diana BĂLAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2009 [Volume 4, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2759

Contul meu Rosetti