|   |   | 

Nicolae Al. POP

1. Strategii de profilare a comercianţilor cu amănuntul / Differentiation strategies of retailers
Rezumat:Abordarea pieţei de către comercianţii cu amănuntul şi cu ridicata are loc pe baza unor strategii proprii de profilare faţă de toate grupurile strategice care „deţin” interese la comerciant, respectiv pe care acesta trebuie să îi ia în considerare. Cunoaşterea acestor grupuri, dar mai ales a strategiilor de abordare a lor se impune din cauza sinergiilor care reies pentru comerciant, mai ales în contextul unei concurenţe tot mai puternice şi în turbulenţele pieţei.
Chiar dacă atât poziţionarea, cât şi profilarea desemnează în general acelaşi demers privitor la modalitatea în care compania îşi împarte piaţa relevantă, la o analiză mai atentă se poate constata existenţa unei diferenţe conceptuale conform căreia poziţionarea se realizează din perspectiva clienţilor, iar profilarea din cea a întreprinderii.

Retailers and wholesalers approach the market based upon own differentiation strategies towards all strategic groups who „hold” the retailer's interest, respectively those that have been taken into consideration. Knowing these groups, but especially their approach, strategy is being imposed due to the synergies resulting for retailers, especially under the premises of an ever increasing competition and market turbulences.
Even if positioning, as well as differentiation, mean in fact the same thing regarding the modality in which the firm splits its relevant market, on a closer look, one can realise the relatively fine conceptual difference, according to which positioning is being realised from the customers' perspective, and differentiation from the firm’s perspective.
Autor(i):Nicolae Al. POP, Dan Cristian DABIJA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2009 [Volume 4, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2750
2. Marketing computational – o nouă paradigmă în marketingul contemporan / A New Paradigm in Contemporary Marketing – Computational Marketing
Rezumat:Prelucrarea sistematică a metateoriei în marketing a început la jumătatea secolului XX. Aceasta studia evoluţia conceptelor, clarificând relaţiile structurale din domeniu dar şi analizând evoluţia lor în urma modificării aşteptărilor din domeniul afacerilor.
Marketingul, ca disciplină tânără a managementului, ia în considerare această dezvoltare deoarece dinamica ştiinţei, a tehnologiei şi a cunoaşterii în general precum şi noile mentalităţi ale consumatorilor au schimbat deseori viziunea dominantă din cadrul acestei discipline.
Pornind de la conceptul holistic introdus de Kotler (2002) în domeniul marketingului propunem o legatură între acesta şi marketingul computaţional.
Natura stocastică, de tip multi-agent a deciziilor de marketing şi a procesul complex privind designul de produs orientat spre marketing crează premisele pentru folosirea masivă a metodelor computaţionale. Acestea folosesc la rândul lor baze de date vaste, care pot completa atât teoria cât şi modelarea empirică într-un mod fundamental şi productiv, aşa cum se poate învăţa, de exemplu, din subramurile relativ noi ale disciplinelor tradiţionale, cum ar fi fizica şi chimia computaţională sau bio-informatica.
Abordările computaţionale bine organizate pot găsi soluţii ingenioase prin integrarea preferinţelor clientului în conceperea produselor noi. Astfel se colectează şi se filtrează preferinţele din reţele mari de clienţi şi se recomanda ulterior produse utile altor milioane de clienţi, promiţând în final să transforme conceptele holistice de marketing în procese de marketing adaptabile şi vizibile pretutindeni în lumea reală.
Pentru a realiza asemenea procese, trebuie însă luate in considerare o serie de probleme legate de reprezentarea cunoaşterii, de modelare a datelor şi a cunoaşterii, iar datele despre consumatori răspândite “aproape pretutindeni” trebuie să fie identificate şi prelucrate în spiritul unei abordări integrative şi centrate spre om. În aceast articol propunem o astfel de abordare, ce urmăreşte circuitele informaţionale, bazate pe fluxuri de informaţii şi cunoaştere din cadrul marketingului computaţional, indicând o cale prin care capitalul intelectual al unei organizaţii se transformă în performanţă de piaţă.

The systematic treatment of meta-theory in marketing began during he middle of the 20th century. That work studied the evolution of concepts, by clarifying the structural relations of the field, but also by analyzing their evolution following the changing demands
from the business environments.
Marketing, as a young management discipline, is well aware of this development in that the dynamics of science and technology, of knowledge in general, as well as new consumer mentalities have often changed the dominant views within the discipline.
Starting out from the holistic concept introduced by Kotler (2002) to the field of marketing, we propose to establish a bridge to computational marketing. The multi-agent stochastic nature of marketing decisions and the intricate, knowledge-based process of the marketing oriented product design create the premises for using massively data-based computational methods, which can complement both theory and empiry in fundamental and productive ways, as can be learnt e.g. from the relatively new successful sub-branches of long-established disciplines like computational physics, chemistry or bio-informatics.
Well organized computational approaches can find solutions genuinely integrating a client’s preferences into new product designs, to collect and filter such preference from extremely large client networks and to recommend useful items to many millions of clients, thus promising to transform holistic marketing concepts into highly adaptive and widely visible real-world marketing processes.
In order to make such processes work effectively, a series of issues from knowledge representation, of modeling data and knowledge and of identifying widely scattered consumer data have to be addressed in the spirit of an integrative and human-centered conceptual approach. In this contribution we propose such an approach along the lines of learning, based on information and knowledge flows within Compu-tational Marketing, pointing to a way by which the Intellectual Capital of the marketing organization trans-forms into market performance.
Autor(i):Nicolae Al. POP, Klaus Bruno SCHEBESCH, Corina PELAU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2010 [Volume 5, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2775
3. Influenţa venitului asupra comportamentului de consum şi a calităţii vieţii / The influence of the income on the consumer behavior and on the quality of life
Rezumat:Analiza comportamentului de consum este importantă pe de o parte pentru strategiile de marketing ale companiilor. Pe de altă parte această analiza comportamentului de consum reflectă modul în care consumatorii îşi îndeplinesc prin consum anumite dorinţe, oferind indicii despre nivelul de trai şi despre calitatea vieţii. În acest articol este analizată influenţa venitului asupra comportamentului de consum. Astfel în urma cercetărilor se poate observa că venitul influenţează comportamentul consumatorilor din România. Persoanele cu venituri ridicate au un comportament prin care se răsfaţă mai mult prin faptul că îşi permit să facă cumpărături pentru perioade mai îndelungate. Deasemenea consumatorii cu venituri mai mari se plimbă prin magazin, alegând produsele care le plac cel mai mult, nefiind nevoiţi să aleagă doar produsele planificate. Astfel rezultatele cercetării confirmă faptul că comportamentul de consum reflectă nivelul de trai al consumatorilor şi nivelul calităţii vieţii.

The analysis of the consumer behavior is, on one hand, important for the marketing strategies of companies and, on the other hand, this analysis of consumer behavior reflects the way in which consumers can fulfill some of their needs, showing in this way their living standards and the quality of their life. In this paper, the influence of the income on the consumer behavior is analyzed. The results of the research show that the income influences the behavior of the Romanian consumer. The persons with higher incomes have a behavior which allows them to spoil themselves, in the way that they can afford to shop for longer periods of time. The consumers with higher incomes can walk through the stores, choosing the products they like and afford to buy not just the planned products. Consequently, the results of the research confirm the fact that the consumer behavior reflects the living standard and the quality of life.
Autor(i):Nicolae Al. POP, Corina PELAU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2012 [Volume 7, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2836
4. Influența responsabilității sociale a corporației asupra loalității cumpărătorilor în comerțul de detail // Fostering Loyalty through Social Responsibility Actions in Romanian Retail
Rezumat:În zilele noastre retailerii sunt tot mai des confruntați cu o serie de provocări majore: creșterea intensității competiționale, solicitarea produselor ecologice și naturale, preferinţa pentru mărci proprii, cât şi pentru produse premium, vânarea produselor ieftine şi a promoţiilor etc. Datorită acestui comportament polivalent al indivizilor, posibilităţile de fidelizare şi de legare a acestora de o anumită reţea, de un format comerial sau de un magazin devin tot mai dificile, companiile trebuind să inoveze permanent în găsirea acelor pârghii prin intermediul cărora să reuşească nu doar să atragă consumatorii, ci mai ales să îi menţină. Conştienţi de aceste noi evoluţii în comerţul român, autorii recurg la derularea unei cercetări documentare, prin care evidenţiază diferitele activităţi şi măsuri care se subscriu dezvoltării durabile în comerţul european şi în cel românesc, cât şi a unui studiu empiric menit a reliefa impactul unor asemenea acţiuni şi asupra acţiuni asupra loializării clientelei.
 
 
Nowadays retailers are often dealing with a series of major challenges: the heightened competitive strain, the demand for organic products, the preference for retailers own brands and for premium products, the focus on cheap products etc. As a result of this versatile customer behaviour, the possibilities for developing client loyalty and retaining to a certain chain, a retail brand or a store have become increasingly difficult; hence, companies have had to constantly innovate their strategies of attracting and binding clients. The authors have engaged in documenting various actions and measures undertaken in the spirit of sustainable development in both European and Romanian retail, and in drafting an empirical study of the impact that these actions have on binding clients.
Autor(i):Nicolae Al. POP, Dan Cristian DABIJA
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2014 [Volume 9, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:6793

Contul meu Rosetti