|   |   | 

Ovidiu ŢIEREAN

1. Blogurile politice – Cum influeţează blogurile candidaţii şi electoratul? / Political Blogs – How do blogs influence candidates and voters?
Rezumat:Articolul începe cu o privire de ansamblu a blogurilor. Sunt definite şi clasificate blogurile şi sunt scoase în evidenţă principalele lor funcţii. De asemenea în primul capitol sunt descrise principalele proiecte de indexare a blogurilor. Capitolul doi este în totalitate dedicat blogurilor politice internaţionale. S-a insistat pe întâmplările care au avut un ecou puternic în media şi care au implicat bloguri. Capitolul trei dezbate problema blogurilor politice în România: cine le citeşte, cât de des şi ce fel de subiecte apar pe blogurile politice româneşti.

The article begins with an overview of blogs. Blogs are defined and categorized and their main functions are emphasized. The first section also describes the latest projects to index blogs. The second section is entirely dedicated to international political blogs. The stories that have had a great impact within the media and involved bloggers have been insisted upon. The third section deals with the issue of Romanian political blogs: who reads them, how often and what kind of headlines show up on Romanian political blogs?
Autor(i):Ovidiu ŢIEREAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2009 [Volume 4, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2765
2. Social media – instrument al marketingului politic / Social media – a political marketing tool
Rezumat:Articolul este structurat pe trei părţi: reţelele sociale, social media şi media generată de utilizatori. Articolul se vrea a fi un îndrumar pentru politicieni în tentativa lor de a se face mai vizibili pe spaţiul virtual. Prima secţiune prezintă principalele reţele sociale şi sfaturi pentru a comunica prin intermediul lor. Secţiunea a doua explică varietatea social media şi riscurile la care se expun politicienii care o adoptă. Ultima secţiune prezintă media generată de utilizatori cu avantajele şi dezavantajele ei.

The article is structured into three parts: social networks, social media and user generated media. The article is like a refernce book for politicians in their atempt to become more visible in the viral medium. The first section presents the major social network sites and advice to comicate using social networks. The second section explaines the variety of social media and the risks that politicians may take when adopting social media. The last section presents user generated media and the advantages and disadantages that come along.
Autor(i):Ovidiu ŢIEREAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2010 [Volume 5, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2795
3. Blogurile – instrument de comunicare al instituţiilor publice / Blogs – a communication tool for public institutions
Rezumat:Articolul este un ghid despre cum pot folosi blogurile în comunicarea cu cetăţenii instituţiile publice şi persoanele publice. Articolul este alcătuit din trei părţi: caracteristicile generale ale blogurilor, bloguri independente vs. bloguri de platformă şi strategii de conţinut. De-a lungul articolului sunt date exemple blogurile unor persoane publice de la diferite nivele ale administraţiei centrale şi locale.

The article is a guide on how public institutions and public figures can use blogs to comunicate to citizens. The article is made up of three sections: general outlines of blogs, independent blogs vs. platform blogs and content strategies. Throughout the article the blogs of public figures on different levels of central and local administration are given as example.
Autor(i):Ovidiu ŢIEREAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2011 [Volume 6, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2806
4. De ce se tem românii: explicaţii ale declinului numărului de căsătorii / What are Romanians afraid off: explanations of the decline in number of marriages
Rezumat:Românii se căsătoresc astăzi de două ori mai puţin decât acum 50 de ani. Articolul prezintă două explicaţii culturale şi una economică/demografică pentru acest fenomen îngrijorător. Explicaţiile unor reputaţi specialişti internaţionali în domeniu sunt susţinute de date statistice convingătoare. Rezultatele corelaţiilor între numărul de căsătorii şi diferiţi indicatori economomici şi demografici confirmă ipotezele formulate de-a lungul articolului.

Romanians married twice as less today than 50 years ago. The paper presents two cultural explanations and one economic/demographic explanation for this alarming phenomenon. Details of renowned international experts in the field are supported by convincing statistics. The results of the correlations between the number of marriages and various demographic and economic indicators confirm the assumptions presented along the article.
Autor(i):Ovidiu ŢIEREAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2012 [Volume 7, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2839
5. De unde vin studenții unei universități? Cum pot folosi universitățile demograficele candidaților pentru concentrarea efortului de marketing // Where do students come from? How may universities use candidates’ demographics to focus their marketing effort
Rezumat:Obiectivul acestui articol este de a identifica în ce măsură unii factori educaționali și  socio-economici influențează decizia unui candidat de a se înscrie la o universitate. Pentru a identifica de unde vin candidații unei universități și pentru a înțelege într-o oarecare măsură cum iau candidații această decizie, autorii au folosit două baze de date cu candidații înscriși în anul 2011 și 2012. Autorii propun modelul regresiei cu două seturi de variabile. Variabilele incluse în model sunt personale și socio-economice. Rezultatele arată că persoanele de sex feminin și candidații mai în vârstă călătoresc distanțe mai mari. De asemenea, șomajul este variabila socio-economică ce influențează cel mai tare decizia candidaților.
 
 
The objective of this article is to identify to what extent some educational and social-economic influence the decision of a candidate to enrol for university. To identify where candidates for university come from and to understand to a certain extent how candidates take this decision, the authors used two data bases with candidates enrolled in 2011 and 2012. The authors propose a regression model with two sets of variables. Variables included are both personal and socio-economic. Older candidates and females are likely to travel a longer distance. Unemployment has the greatest impact on the decision of all socio-economic variables.
Autor(i):Ovidiu ŢIEREAN, Dana BOCŞOR, Corina BĂLTESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2015 [Volume 10, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7257

Contul meu Rosetti