|   |   | 

József BERÁCS

1. Cercetarea ştiinţifică de marketing şi economiile emergente / Scientific Marketing Research and Emerging Economies
Rezumat:Premisa de pornire a prezentării mele este aceea că în marea majoritate a ţărilor în curs de dezvoltare, sau din lumea a III-a, cercetarea ştiinţifică de marketing acceptată internaţional la nivel ştiinţific există într-o formă foarte limitată sau nu există deloc. Situaţia nu este deloc favorabilă nici în fostele ţări socialiste, în ciuda schimbării de sistem din urmă cu 20 de ani. Împărtăşim ideea lui Michael Porter, conform căreia competitivitatea unei ţări se poate compara cu competitivitatea diferitelor sale sectoare. Astfel, căutăm un răspuns la întrebarea cu privire la locul pe care îl ocupăm, în competiţia globală, în domeniul cercetării de marketing din regiunea centrală şi est-europeană. Cum poate fi abordată această întrebare sau cum se pot face cercetări în acest sens? PIB-ul, care reprezintă indicatorul cel mai sintetic al dezvoltării economice, răspunde numai parţial la întrebarea noastră. Diferitele clasificări universitare şi ştiinţifice demonstrează foarte bine că până şi ţările aflate la acelaşi nivel de dezvoltare se clasează pe poziţii complet diferite.

The starting assumption of my presentation is that in most of the emerging, or third world countries the internationally accepted scientific marketing research exists in a very limited form, or does not exist at all. The situation is no at all favourable in the former socialist countries either, despite the system change 15 years ago. I share Michael Porter’s idea that a nation’s competitiveness may be measured against the competitiveness of the various sectors. Thus I am looking for an answer to the question that in the global competition what place we occupy in the area of marketing research in the Central-Eastern European region. How can this question be approached at all, or how can it be researched? The GDP indicating the economic development most synthetically just partly answers our question. The various university and scientific rankings demonstrate very well that even countries on the same development level result in a completely different position.
Autor(i):József BERÁCS
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2009 [Volume 4, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2767
2. Explorarea efectului RSC percepute asupra loialității clienților pe piața produselor lactate // Exploring the Effect of Perceived CSR on Customer Loyalty in the Dairy Products Market
Rezumat:Lucrarea investighează impactul percepțiilor clienților privind responsabilitatea socială corporativă (RSC) asupra loialității acestora față de companiile din sectorul produselor lactate, relevând perspective noi și utile în contextul socio-cultural și economic specific al uneia dintre cele mai mari țări ale Europei Centrale și de Est și extinzând cadrul teoretic și stadiul actual al cunoașterii privind  relația dintre loialitatea clienților și constructul complex al RSC percepute. În acest sens, a fost proiectată și implementată o anchetă pe bază de chestionar în rândul unui eșantion de 1461 de consumatori de produse lactate din mediul urban din România, 28 de itemi specifici fiind utilizați în vederea măsurării percepțiilor privind RSC, alți 6 itemi fiind folosiți pentru evaluarea loialității consumatorilor. După o analiză factorială exploratorie au fost identificate 8 variabile latente reflective care au fost integrate într-un model de regresie multiplă în cadrul căruia dimensiunile RSC au fost setate ca predictori ai loialității consumatorilor. Rezultatele arată că, deși loialitatea clienților pe piața produselor lactate nu este influențată în mod semnificativ de modul în care aceștia percep responsabilitățile companiilor în ceea ce privește angajații sau sponsorizarea, alte percepții ale RSC au un impact semnificativ și pozitiv asupra loialității clienților, cel mai important fiind modul în care clienții percep responsabilitatea companiilor față de clienții lor, urmat de modul în care aceștia percep responsabilitatea companiilor față de dezvoltarea comunității, autorități publice și, respectiv, mediu. Cercetarea are implicații practice, identificând domeniile de RSC pe care companiile de profil din România trebuie să se axeze în politica lor de RSC și în comunicare acesteia, în vederea sporirii loialității propriilor clienți.
 
 
The paper investigates the impact of customers’ perceptions of corporate social responsibility (CSR) on their loyalty towards companies in the Romanian dairy products market, bringing new and useful insights from the particular socio-cultural and economic context of one of the largest Central and Eastern European countries, and thinking forward the general theoretical knowledge regarding the relationship between customer loyalty and perceived CSR as a complex construct. A consumer survey was designed and implemented among a sample of 1461 dairy products consumers from the urban area of Romania, 28 specific items being used for measuring perceived CSR, while another set of 6 items for assessing customer loyalty. After an exploratory factor analysis a total of 8 latent reflective variables were identified and integrated into a multiple regression model in which perceived CSR dimensions were set as predictors of customer loyalty. The results show that even though customers’ loyalty in the dairy products market is not significantly impacted by how they perceive companies’ responsibilities with regard to employees or sponsorship, other perceptions of CSR have a significant and positive impact on customer loyalty, the most important being how companies’ responsibility towards their customers is perceived, followed by perceptions of responsibilities towards community development, public authorities, and, respectively, the environment. The research has practical implications as it identifies those CSR domains on which Romanian dairy products companies should focus on within their CSR policies and communication, in order to increase their customers’ loyalty.
Autor(i):József BERÁCS, Ovidiu I. MOISESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2015 [Volume 10, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7176

Contul meu Rosetti