|   |   | 

Silvia CACHO-ELIZONDO

1. Un studiu ale percepţiei tinerilor consumatori privind detailiştii de alimente francezi care practică dezvoltarea durabilă / A study of young consumers’ perceptions of French food retailers doing Sustainable Development
Rezumat:Această cercetare se ocupă de percepţiile tinerilor consumatori privind iniţiativele de dezvoltare durabilă (DD) ale retailerilor de alimente francezi şi modul în care aceste iniţiative afectează asocierile de mărci (adjective, verbe, nume) şi relaţia consumator-retailer. Metodologia utilizează analiza site-urilor Web ale retailerilor şi interviuri amănunţite. Consumatorii tineri au tendinţa să asocieze DD mai ales cu ecologia şi mai puţin cu aspectele sociale şi economice. Deşi par să nu fie complet conştienţi de eforturile de comunicare pe linie de DD ale retailerilor francezi, când li se cere să descrie retailerii angajaţi pe calea DD, asocierile de brand apar fără eforturi. Angajarea spre DD a retailerilor afectează în mod pozitiv imaginea magazinului. Totuşi, DD este de asemenea asociată cu preţuri mai ridicate şi se consideră că deseori pune în pericol clienţii cu venituri reduse.

This research explores young consumers’ perceptions of French food retailers’ sustainable development (SD) initiatives and how these initiatives affect brand associations (adjectives, verbs, names) and consumer-retailer relationship. The methodology applies retailers’ website analysis and in-depth interviews. Young consumers tend to link SD mainly to ecology and less to social and economic issues. Although they seem not fully aware of French retailers’ SD communication efforts, when they are asked to describe retailers engaged on SD, the brand associations emerge effortlessly. Retailers’ SD commitment positively affects store image. Yet, SD is also associated to higher prices and often jeopardizing low-income customers.
Autor(i):Silvia CACHO-ELIZONDO, Leïla LOUSSAÏEF
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2009 [Volume 4, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2772
2. Servicii de instruire mobile pentru renunţarea la fumat: Studiu exploratoriu al fumătorilor de vârstă tânără din Franţa / Mobile coaching services for tobacco cessation: An exploratory study of young smokers in France
Rezumat:Acest articol explorează experienţele şi percepţiile fumătorilor de vârstă tânără din Franţa în ceea ce priveşte un sistem educaţional pe suport mobil, proiectat pentru a le fi de ajutor pe durata iniţiativelor de renunţare la fumat. Am utilizat o abordare de cercetare calitativă, pe baza unor interviuri individuale, binare şi de grup. Au fost acoperite patru subiecte: a) experienţa de consum al tutunului; b) iniţiativele de renunţare; c) acţiuni planificate de renunţare la fumat; d) atitudinile faţă de un sistem mobil de consiliere. Fumătorii au fost împărţiţi în următoarele categorii: amatori (5-6 ţigări/zi), medii (10-15 ţigări) şi înrăiţi (20-30 de ţigări). Mesajele cele mai de efect par să fie cele cu un conţinut terifiant, susţinute de imagini şi secvenţe video. Totuşi, acest serviciu de consiliere este perceput ca fiind lipsit de contact uman.

This article explores young French smokers experiences and perceptions regarding a mobile coaching system designed to help them during smoking cessation initiatives. We used a qualitative research approach based on individual, dyadic and group interviews. Four topics were covered: a) tobacco consumption experience, b) cessation initiatives, c) smoking giving up planned actions, d) attitudes towards a mobile counseling system. Smokers were segmented on: light (5-6 cigarettes/day), medium (10-15 cigarettes) and heavy (20-30 cigarettes). The most appealing messages seem to be scaring messages supported by pictures and video clips. However, this counseling service is perceived as lacking human contact.
Autor(i):Silvia CACHO-ELIZONDO, Vésselina TOSSAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2010 [Volume 5, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2774

Contul meu Rosetti