|   |   | 

Iuliana CIOCHINĂ

1. Strategii anti-criză privind îmbunătăţirea imaginii de ţară în context turistic / Anti-crisis strategies to improve countries image in tourism context
Rezumat:Competiţia dintre ţări şi zone în atragerea turiştilor şi investitorilor a accentuat nevoia de a promova activ aceste locuri. Destinaţii din lumea întreagă vor să fie percepute ca fiind apropiate de cerinţele turiştilor, având multe atracţii turistice şi evenimente culturale, sau ca locaţii propice pentru întreprinderi şi investiţii în turism. Pentru a atinge acest obiectiv, în situaţii de criză, destinaţiile pot folosi o varietate de mijloace de promovare a propriei imagini, adaptate situaţiei .
Această lucrare îşi propune să evidenţieze modalităţile de abordare a crizelor în turism şi tipologia acestora, strategii de îmbunătăţire a imaginii unei ţări sau destinaţii în situaţie de criză, rolul PR-ului în îmbunătăţirea imaginii unei destinaţii turistice precum şi analiza stării de fapt din România.

Competition between countries and regions in attracting tourists and investors emphasized the need to actively promote these places. Destinations around the world will be perceived as close to the requirements of tourists, with many attractions and cultural events, or favorable locations for business and investment in tourism. To achieve this goal, in crisis situations, the destination can use a variety of means to promote their images, adapted.
This paper aims to highlight ways to address crises in tourism and their typology, strategies to improve the image of a country or destination in crisis PR role in improving the image of tourist destinations and analysis of the facts in Romania.
Autor(i):Carmen IORDACHE, Iuliana CIOCHINĂ, Răzvan DECUSEARĂ
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2010 [Volume 5, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2789
2. Turismul medical – între conţinut şi deziderat în dezvoltarea economico-socială. Strategii de dezvoltare / Medical tourism - between the content and socio-economic development goals. Development strategies
Rezumat:Cererea tot mai mare pentru servicii de sănătate este un fenomen global, legat de dezvoltarea economică, generând creşterea veniturilor şi a nivelului de educaţie. Factori cum ar fi creşterea costurilor de îngrijire a sănătăţii, îmbătrânirea populaţiei, lungi liste de aşteptare pentru intervenţii chirurgicale complexe şi globalizarea, în general, au condus la creşterea fluxului de pacienţi care doresc tratamente în străinătate, fenomen cunoscut sub denumirea de turism medical. Se estimează că piaţa mondială a turismului medical la momentul actual este estimată a fi de aproximativ 100 miliarde de dolari, cu o rată anuală de creştere de 20 la sută.
Acest studiu încearcă să evidenţieze o analiză conceptuală a turismului medical, modul de orientare a fluxurilor turistice medicale şi principalele destinaţii, motivaţiile ce stau la baza turismului medical. Riscurile pe care turismul medical le presupune precum şi propunerea unor strategii de dezvoltare a turismului medical pe baza experienţei câtorva ţări de asemenea fac subiectul acestui articol.

Growing demand for health services is a global phenomenon linked to economic development and generates increasing of income and for education levels. Factors such as rising health care costs, an aging population, long waiting lists for surgery complex and globalization phenomenon, generally, they all increased the flow of patients seeking treatment abroad the country, phenomenon known as medical tourism. In present it is estimated that the global market for medical tourism is estimated to be about $ 100 billion, with an annual growth rate of 20 percent.
This study attempts to show a conceptual framework analysis of medical tourism, the targeting of medical tourism flows and major destinations, motivations that underlies medical tourism. Risks involved in medical tourism and the proposed development strategies based on medical tourism experience of several countries also are being subject to this article.
Autor(i):Carmen IORDACHE, Iuliana CIOCHINĂ, Roxana POPA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2013 [Volume 8, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:3005

Contul meu Rosetti