|   |   | 

Răzvan DECUSEARĂ

1. Strategii anti-criză privind îmbunătăţirea imaginii de ţară în context turistic / Anti-crisis strategies to improve countries image in tourism context
Rezumat:Competiţia dintre ţări şi zone în atragerea turiştilor şi investitorilor a accentuat nevoia de a promova activ aceste locuri. Destinaţii din lumea întreagă vor să fie percepute ca fiind apropiate de cerinţele turiştilor, având multe atracţii turistice şi evenimente culturale, sau ca locaţii propice pentru întreprinderi şi investiţii în turism. Pentru a atinge acest obiectiv, în situaţii de criză, destinaţiile pot folosi o varietate de mijloace de promovare a propriei imagini, adaptate situaţiei .
Această lucrare îşi propune să evidenţieze modalităţile de abordare a crizelor în turism şi tipologia acestora, strategii de îmbunătăţire a imaginii unei ţări sau destinaţii în situaţie de criză, rolul PR-ului în îmbunătăţirea imaginii unei destinaţii turistice precum şi analiza stării de fapt din România.

Competition between countries and regions in attracting tourists and investors emphasized the need to actively promote these places. Destinations around the world will be perceived as close to the requirements of tourists, with many attractions and cultural events, or favorable locations for business and investment in tourism. To achieve this goal, in crisis situations, the destination can use a variety of means to promote their images, adapted.
This paper aims to highlight ways to address crises in tourism and their typology, strategies to improve the image of a country or destination in crisis PR role in improving the image of tourist destinations and analysis of the facts in Romania.
Autor(i):Carmen IORDACHE, Iuliana CIOCHINĂ, Răzvan DECUSEARĂ
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2010 [Volume 5, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2789

Contul meu Rosetti