|   |   | 

Ana-Maria GRIGORE

1. Psihologia Intreprenoriatului / The Psychology of Entrepreneurship
Rezumat:Intreprenoriatul este o chestiune fundamental personală. Deşi cercetarea in domeniu a arătat ca întemeierea unor întreprinderi de succes are multiple condiţionări (organizaţionale, personale, externe etc.), factorii personali joacă un rol crucial în procesul intreprenorial. Este nevoie de viziune, voinţă puternică şi multă muncă pentru a converti idei de afaceri în produse şi servicii care sa aibă succes. Prin urmare este justificat să existe interes în cercetarea caracteristicilor, motivaţiilor şi abilităţilor întreprinzătorilor care influenţează infiinţarea afacerilor şi creşterea lor ulterioară – demers de maximum impact economic şi social.

Entrepreneurship is a fundamentally personal thing. Although research in this field has revealed that the building of successful enterprises has multiple conditionalities (organizational ones, personal ones, external ones, etc), the personal factors play a crucial role in the entrepreneurial approach. It takes vision, powerful will and a lot of work to convert business ideas in successful products and services. As a result, there is justification for the interest in the research of the entrepreneurs’ characteristics, motivations and abilities which influence the establishment of businesses and their subsequent growth – an approach with a maximum economic and social impact.
Autor(i):Ana-Maria GRIGORE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2012 [Volume 7, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2828
2. Analiza strategică de cost şi lanţul valorii pentru industria editorială de carte din România / The Cost Strategical Analysis and Chain Value for the Romanian Book Publishing Industry
Rezumat:Statisticile de până acum arată că, la nivel mondial, volumul de tipărituri este în creştere continuă şi că, deşi lectura digitală începe să capete amploare, nu a reuşit încă să devină un fenomen cu adevărat semnificativ pe piaţa de carte. Oamenii n-au pierdut încă magia lecturii. Se schimbă, încet, dar sigur, suportul.
Lucrarea îşi propune o analiză a caracteristicilor pieţei editoriale de carte din România, evidenţiind impactul acestora asupra costurilor şi potenţialului de dezvoltare. De asemenea, în efectuarea acestei analize, am utilizat şi realizat lanţul valorii specific firmei din industria editorială, instrument analitic propus de Michael Porter.
 
 
So far, statistics have revealed that, worldwide, the volume of printed books is in a continuous growth and that, even if digital reading starts to gain momentum, it hasn’t managed yet to become a significant phenomenon on the book market. People still haven’t lost the magic of reading. They are only changing (slowly, but surely) the support.
The paper presents a survey of the publishing market characteristics and their impact upon costs and the growth potential. In doing that we made use of the chain value specific for the field with the instruments assembled in the Michael Porter`s analytical model.
Autor(i):Ana-Maria GRIGORE
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2013 [Volume 8, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:5682
3. Abordarea antreprenorială în managementul şi marketingul instituţiilor muzeale // The Entrepreneurial Approach in the Marketing Strategy of Museums
Rezumat:Această lucrare porneşte de la premisa că muzeele există în ziua de azi într-un mediu în care competenţa în antreprenoriat şi managementul orientat pe marketing proactiv sunt critice pentru viitorul lor, în condiţiile în care finanţarea tradiţională se diminuează. Un comportament antreprenorial în muzee, adică un comportament activ, inovator, creativ, orientat spre oportunităţi şi rezultate, generează efecte pozitive pentru întreaga colectivitate în mijlocul căreia funcţionează, atât din punct de vedere economic, cât şi social şi educaţional.
Abordarea metodologică este, pe lângă  analizarea literaturii de specialitate, argumentarea
pe parcursul lucrării din şase perspective distincte a oportunităţii orientării  antreprenoriale în managementul şi marketingul instituţiilor muzeale. Totodată au fost identificate şi prezentate exemple de muzee din România conduse în spirit antreprenorial.
 
 
The work starts from the premise that museums nowadays function in an environment where the competition in entrepreneurship and the management oriented on proactive marketing are critical for their future, given the fact that traditional funding is being diminished. An entrepreneurial behavior in museums - that is an active, innovative, creative, opportunity-oriented and result-oriented behavior generates positive effects for the whole community within which it performs, both from an economic and a social and educational standpoint.
In addition to the literature review analysis, the methodological approach is presented in this paper from six distinct perspectives concerning the opportunities that the entrepreneurial approach in the management and marketing of museums brings about. At the same time, examples of Romanian museums managed with entrepreneurial spirit will be identified and presented in the paper.  
Autor(i):Ana-Maria GRIGORE, Adela COMAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2016 [Volume 11, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:7442

Contul meu Rosetti