|   |   | 

Iuliana CETINĂ

1. Feedback-ul de la angajaţi – condiţie a păstrării şi fidelizării acestora / Employee feedback – condition for their retention and loyalty
Rezumat:Marketingul intern presupune orientarea consecventă a tuturor deciziilor companiei în funcţie de nevoile angajaţilor, unul dintre obiectivele secundare ale acestuia fiind atragerea, păstrarea şi fidelizarea angajaţilor buni. Astfel, operaţionalizarea cu succes a instrumentelor de marketing intern presupune valorificarea feedback-ului angajaţilor pentru a cunoaşte percepţia acestora în legătură cu amenajarea şi organizarea la locul de muncă, proiectarea recompenselor băneşti şi ansamblul măsurilor de comunicare internă. Scopul acestei lucrări este de a evidenţia importanţa feedback-ului angajaţilor pentru alegerea celor mai eficiente modalităţi de păstrare şi fidelizare a acestora. Totodată, lucrarea prezintă modul în care cercetările directe de marketing permit obţinerea acestui feedback.

Internal marketing requires a consistent orientation of all decisions according to the employees’ needs, one of its secondary objectives being to attract and to keep the good employees. Therefore, a successful application of the internal marketing tools requires the usage of employee feedback in order to know their perception about the set-up and structure of the work place, the rewards and the internal communications. The aim of this paper is to highlight the importance of employee feedback in choosing the most effective employee retention ways. At the same time, this paper points out how direct marketing research enables the obtaining of this feedback.
Autor(i):Luigi-Nicolae DUMITRESCU, Iuliana CETINĂ, Alma PENTESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2012 [Volume 7, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2830
2. Studierea pieței serviciilor medicale din România – fundamentul operaționalizării opticii de marketing la nivelul furnizorilor de servicii medicale prvate / Romanian healthcare market analysis – the basis of applying marketing optics at the private healthcare providers’ level
Rezumat:Pentru furnizorii de servicii private, piața serviciilor medicale din România rămâne atractivă, chiar și pe timp de criză. Creșterea concurenței în sectorul serviciilor medicale private din România obligă investitorii să-și desfășoare afacerile în optica marketingului modern. În acest context, această lucrare își propune să prezinte, pe de-o parte, importanța cercetării pieței pentru eficientizarea afacerilor în domeniul serviciilor medicale private, iar, pe de altă parte, să evidențieze particularitățile rezultate din această cercetare. În mod concret, analiza a vizat dimensiunile pieței serviciilor medicale din România, factorii care influențează evoluția acestei piețe, studierea cererii și ofertei de servicii medicale și studierea conjuncturii acestei piețe.
Marketingul de calitate implică o cercetare atentă a pieței și pregătirea unor estimări financiare bazate pe o strategie propusă, care să indice dacă serviciile prestate vor fi la nivelul așteptărilor consumatorilor și, totodată, dacă profiturile vor fi la înălțimea obiectivelor și misiunii furnizorilor de servicii medicale private.
 
 
For the private (for-profit) providers, the Romanian healthcare market remains an attractive one, even in times of crisis. The increasing competition in the private healthcare sector in Romania forces investors to do business in accordance with the modern marketing optics. In this context, this paper aims to present the importance of market research for business efficiency in the private healthcare sector, on the one hand, and to highlight the particularities resulted from this research, on the other hand. Specifically, the analysis focused on the dimensions of the Romanian healthcare market, the factors which influence the development of this market, the demand and supply of healthcare services and the market conjuncture.
Quality marketing involves intensive market research and financial forecasts based on a proposed strategy, which should indicate whether the provided services will meet customer’s expectations and whether the profits will meet the objectives and the mission of the private healthcare providers.
Autor(i):Luigi-Nicolae DUMITRESCU, Iuliana CETINĂ, Alma PENTESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2013 [Volume 8, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:5680
3. Neuromarketing-Aplicații în Domeniul Comportamentul Consumatorului // Neuromarketing and its Consumer Behavior Applications
Rezumat:Prima parte a lucrării prezintă studiul literaturii de specialitate în domeniul comportamentului consumatorilor, simțurilor umane și tehnicilor de neuromarketing. Cea de a doua parte prezintă un studiu de cercetare care are ca scop identificarea relației dintre opinia exprimată de clienți în ceea ce privește mesajele de marketing efectul inconștient, observat al mesajelor recepționate analizate prin tehnici de neuromarketing. Cea de a treia parte prezintă concluziile, unde se poate observa că intensitatea emoțiilor resimțite și sexul respondenților influențează diametrul pupilei, și, prin urmare, reacția la stimuli de marketing.
 
 
The first part of the paper presents the literature review in the field of consumer behavior, human senses and neuromarketing techniques. The second part presents a research study which aims at identifying the relation between the expressed opinion of customers regarding marketing inputs and the unconscious, observed effect of the marketing input analyzed by neuromarketing techniques. The third part presents the conclusions, where it can be seen that the intensity of the felt emotions and the gender of the respondents influence the diameter of the pupil, and therefore the reaction to marketing stimuli. 
Autor(i):Iuliana CETINĂ, Monica BECA
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2016 [Volume 11, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7642

Contul meu Rosetti