|   |   | 

Amalia PANDELICĂ

1. Orientarea strategică spre piaţă a universităţii moderne – cadrul conceptual al implementării / The market strategic orientation of modern university – the conceptual framework of the implementation
Rezumat:Scopul acestui studiu este determinarea măsurii în care instituţiile europene responsabile şi literatura de specialitate referitoare la orientarea către piaţă din ultimii 10-15 ani oferă practicienilor instrumentele şi cunoştinţele necesare pentru a gestiona procesul de schimbare organizaţională în cadrul universităţii în scopul creşterii gradului de orientare către piaţă şi a implementării acestei filosofii.
Dezvoltă o metodologie cu etapele care ar trebui să fie parcurse de către managementul la vârf al universităţii pentru ca universitatea să devină mai orientată către piaţă.
Articolul se bazează pe premisa că orientarea de piaţă a universităţii contribuie la creşterea performanţei.

The purpose of this study is to determine the extent to which the European responsible institutions and the specialized literature referring to the orientation to the market in the last 10-15 years offer the practitioners the instruments and the necessary knowledge to manage the organizational change process in the universities towards the level of orientation to the market and the implementation of this philosophy.
It develops a methodology that implies several steps that should be covered by the top manager of the university so that the university should become more orientated to the market.
The article is based on the premise that the market orientation of the university contributes to the increasing of performance.
Autor(i):Mihaela DIACONU, Amalia PANDELICĂ
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2012 [Volume 7, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2832

Contul meu Rosetti