|   |   | 

Gabriel BRĂTUCU

1. Prezenţa brandurilor româneşti de top în online – comportament şi strategii de succes / Top Romanian Brands Online Presence – behavior and success strategies
Rezumat:În ultimele decenii a apărut şi a luat amploare un nou canal de comunicare, Internetul; acesta a adus cu sine o serie de oportunităţi pentru marketing. Lucrarea analizează aspecte privind comportamentul brandurilor în mediul online, prezentând aspecte practice privind brandul în mediul online şi comportamentul companiilor în social media. Pe baza acestei analize sunt identificate în final strategii de succes pentru companii în social media.
 
During the last decades a new channel of communication, the Internet, emerged and grew; this has brought many opportunities for marketing. This paper analyzes aspects regarding the behavior of brands in the online environment, presenting practical aspects of online brand presence and corporate behavior in social media. Based on this analysis the paper ultimately identifies successful strategies for companies in social media.
Autor(i):Alexandra TĂLPĂU, Gabriel BRĂTUCU, Timotei VIERAŞU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2013 [Volume 8, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:3181
2. Cercetări de marketing în turismul de evenimente. Studiu de caz Festivalul Olimpic al Tineretului European, Brașov 2013 / Marketing research on event tourism. Case study European Youth Olympic Festival, Brasov 2013
Rezumat:Turismul de evenimente este o arie nouă, încă neexplorată în totalitate în ceea ce privește marketingul unei destinații turistice. Pentru a observa efectele pe care le are un eveniment asupra unei destinații turistice trebuie să recurgem la cercetările de marketing, care trebuie aplicate tuturor actorilor implicați în organizarea și desfășurarea evenimentului. Articolul are ca bază cercetarea atitudinilor populației brașovene în ceea ce privește dezvoltarea turismului de evenimente în Brașov, punând accent pe Festivalul Olimpic al Tineretului European, ediția februarie 2013. Această cercetare pune bazele unor strategii de promovare a destinației turistice Brașov prin intermediul acestui nou tip de turism.
 
Event tourism is a new, still not fully explored areal regarding marketing of a tourism destination. In order to observe the consequences that an event has upon a destination, we have to resort to marketing researches, due to be applied to all actors involved in the organising and the development of the event. This article is based on a research of the attitudes of the local population regarding the development of event tourism in Brasov, especially the European Youth Olympic Festival, February 2013 edition. The research points out the promoting strategies of Brasov’s tourism destination thru event tourism.
Autor(i):Gabriel BRĂTUCU, Andreea HERŢANU, Bianca Axenia BOITOR
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2013 [Volume 8, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:3183
3. Analiza sistemului de învățământ superior din România // Analysis of the higher education system in Romania
Rezumat:Prezentul articol conține aspecte teoretice privind managementul calităţii în sistemul de învățământ la nivel național. Specificul activităților de învățământ determină particularități ale aplicării conceptului de marketing educațional. Particularitățile pornesc de la faptul că instituția de învățământ se plasează în mediu și denotă relațiile pe care le întreține cu piața. Lucrarea se continuă cu analiza sistemului de învățământ superior din România în cadrul căreia este redată evoluția universităților din Romania, a numărului de studenți și a cadrelor didactice. 


This article contains theoretical aspects regarding quality management in education at the national level. The specific features of educational activities determine a particular application of the educational marketing concept. These particularities arise from the fact that the educational institution is placed in the economic environment and denotes the relationships they maintain with the market. The paper continues with an analysis of the higher education system in Romania, in which  the evolution of the universities, the number of students and teachers is presented.
Autor(i):Gabriel BRĂTUCU, Alexandra PALADE, Timea DEMETER, Mădălina-Alina OPRIŞ (STĂNILĂ)
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2013 [Volume 8, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:5798
4. Dinamica pieței turistice pentru tineret din România // Youth travel market dynamics in Romania
Rezumat:În ultimii 10 ani, turismul de tineret a devenit o parte foarte importantă a turismului mondial, datorită dezvoltării sale rapide și a potențialului pe care îl poate oferi.
Acest segment de piață nu s-a bucurat de foarte multă atenție în România, iar potențialul său nu este luat în considerare de către firmele care își desfășoară activitatea în turism. În prezenta lucrare sunt analizate schimbările pieței turistice pentru tineret, atât la nivel mondial, cât și în România, luând în calcul factori precum: numărul și capacitatea unităților de cazare, numărul sosirilor în unitățile de cazare și indicele de utilizare al acestora.


In the last 10 years, youth travel has become a very important part of the overall tourism sector worldwide, due to its rapid development and the potential that it has to offer. In Romania little attention has been given to this market segment, and its great potential has not been taken into consideration by the business operating in the field of tourism. This paper analysis the changes in the youth travel market worldwide, and also in Romania, taking into account factors such as: the number of accommodation units and their capacity, tourist arrivals, and occupancy rate.
Autor(i):Gabriel BRĂTUCU, Alexandra PALADE, Timea DEMETER, Mădălina-Alina OPRIŞ (STĂNILĂ)
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2014 [Volume 9, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:5972
5. Analiză privind industria auto din România // Analysis of the automotive industry in Romania
Rezumat:Prezentul articol începe cu analiza literaturii de specialitate privind importanța comunicării de marketing. Lucrarea se continuă cu prezentarea pieței auto din România, urmată de realizarea analizei privind numărul de reclame difuzate din industria auto. Pentru realizarea acestui studiu au fost analizați următorii factori: numărului de reclame difuzate în media și rate card-ul înregistrat pentru fiecare companie, evoluția reclamelor auto difuzate și distribuţia reclamelor auto pe tipuri de medii de difuzare. Perioada analizată este ianuarie-iunie 2014.
                              
                 
The article begins with a short analysis of the scientific literature, regarding the importance of marketing communication. Then, it continues with the description of the auto market from Romania, followed by the analysis of advertisements used in the automotive industry. For this study the following factors have been analyzed: the number of commercials broadcasted in the media and the rate card recorded for each company, the evolution of broadcasted automotive commercials and their distribution based on the chosen media. The analyzed period is January to June 2014.
Autor(i):Gabriel BRĂTUCU, Alexandra PALADE, Timea DEMETER, Mădălina-Alina OPRIŞ (STĂNILĂ)
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2014 [Volume 9, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:6611

Contul meu Rosetti