|   |   | 

Anamaria Cătălina RADU

1. Model conceptual al satisfacției consumatorilor privind serviciile turistice balneare / Conceptual Model of Consumer Satisfaction in Balneary Touristic Services
Rezumat:Turismul balnear reprezintă una dintre cele mai importante forme de turism existente în România. Încă din antichitate se făceau eforturi uriașe pentru ca aceste zone să fie dezvoltate astfel încât să atragă un număr cât mai mare de turiști. România are un potențial balnear remarcabil ce merită a fi valorificat în următorii ani. Stațiunea Amara face parte din categoria stațiunilor balneare cu un potențial turistic remarcabil. De-a lungul timpului la nivelul acestei destinații au fost derulate o serie de cercetări care au avut ca scop identificarea principalelor elemente care contribuie la creșterea nivelului de satisfacție al turiștilor. Rezultatele obținute în urma studiilor întreprinse au condus la implementarea unui plan strategic de dezvoltare care a urmărit atât îmbunătățirea condițiilor de confort, a procedurilor realizate precum și a serviciilor prestate în unitățile special amenajate. Lucrarea de față vine în sprijinul acestui demers, urmărind dezvoltarea unui model de analiză al satisfacției care să identifice principalii factori de influență care contribuie la creșterea gradului de mulțumire al turiștilor.
 
Balneary tourism is one of the most important forms of tourism in our country. Since ancient times, tremendous efforts were made for these areas to be developed in order to attract a large number of tourists. Romania has a remarkable spa potential, worth to be exploited in the coming years. Amara’s  spa resorts are part of that remarkable tourism potential. For some time in this destination were conducted a series of research aiming to identify the main elements contributing to higher levels of satisfaction for tourists. The results of studies led to the implementation of a strategic development plan aimed at improving comfort conditions, procedures performed and services rendered in specially equipped units. This paper supports this approach, aimed at developing a model of satisfaction analysis to identify the main influence factors which contribute to the satisfaction of tourists.
Autor(i):Gheorghe ORZAN, Anamaria Cătălina RADU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2013 [Volume 8, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:3185
2. Identitatea Olteniei – o abordare sistemică a universului unei destinații turistice
Autor(i):Ion PÂRGARU, Nicolae TEODORESCU, Andreea BOTOŞ, Aurelia-Felicia STĂNCIOIU, Anamaria Cătălina RADU
Publicat în:Economie teoretică şi aplicată 7/2013 [Volume 8, Issue 7]
Cod citare:4343
3. Studiu al opiniilor tinerilor – viitori specialiști în marketing în turism cu privire la master planul pentru dezvoltarea turismului românesc // Study of the opinions of young people – future specialists in tourism marketing – regarding the master plan for the development of romanian tourism
Rezumat:Turismul, unul dintre cele mai complexe domenii de activitate, se află în strânsă corelație cu celelalte sectoare și necesită o planificare de marketing amănunțită, care să îi permită corelarea permanentăa cererii turistice cu oferta existentă la nivel național. Din acestmotiv, realizarea unui Master Plan,cu o etapizare corectă, care să reliefeze modul în care trebuie gestionată activitatea turistică astfel încât România, ca stat membru al Uniunii Europene, să beneficieze de o vizibilitate mult mai mare, este imperios necesară.Lucrarea de față are ca scop determinarea opiniei tinerilor – viitori specialiști în marketing, privind modul în care este realizat actualul Master Plan, și legătura lui cu procesul de planificare de marketing.


Tourism, one of the most complex areas of activity, is closely correlated with other fields and requires thorough marketing planning, enabling the continuous correlation of tourism demand with the existing offer nationwide. For this reason, it is imperative to develop a Master Plan, properly classified, to highlight how the tourism activity should be managed so that Romania, as a member state of the European Union, benefits from greater visibility. This paper aims to determine the opinion of young people – future marketing experts – on how the Master Plan is currently developed, and its connection with marketing planning. 
Autor(i):Nicolae TEODORESCU, Andreea BOTOŞ, Anamaria Cătălina RADU, Octavian ARSENE, Monica Paula RAŢIU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2014 [Volume 9, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:6510
4. Aspecte ale percepţiei dimensiunilor senzoriale ale tinerilor privind produsul turistic. Studiu de caz: Constantin Brâncuşi // Aspects of the perception of the sensory dimension of young people regarding the tourist product. Case study: Constantin Brâncuşi
Rezumat:Evaluarea percepţiei dimensiunilor senzoriale ale tinerilor privind produsul / produsele turistic/ turistice in general, ajuta marketerul la o mai buna intelegere aa modului in care consumatorii fac o alegere si, mai mult, la elaborarea unei strategii de mkarketing a destinatiei cat mai aproape de necesitatile dar, mai ales, de dorintele si preferintele acestora.
În acest context, dezvoltarea unui produs turistic specific destinatiei Targu-Jiu, care sa aiba drept element de valoare personalitatea si operele lui Constantin Brâncuşi reprezinta un deziderat, dar  si punct de plecare, si poate avea drept rezultat obtinerea unui avantaj competitiv fata de destinatiile concurente situate la mica si medie distanta fata de Targu-Jiu, cu atat mai mult cu cat, produsul turistic la care se face referire, este unul cultural, ce presupune analiza perceptiei principalelor elemente senzoriale, de fapt esenta prezentului studiu.
 

The assessment of the perception of the sensory dimensions of young people regarding the tourist product/products in general, helps the marketer to better understand the way in which the consumers make a choice and, more than that, to the elaboration of a marketing strategy of the destination closer to the necessities, especially, to their wishes and preferences. In this context, the development of a tourist product specific to the destination Târgu –Jiu, which has as element of value the personality and works of Constantin Brâncuşi represents a challenge, but also a starting point, and can have as a result obtaining a competitive advantage in comparison with the competitor destinations located at a small and medium distance from Târgu-Jiu, so much more that, the tourist product mentioned is a cultural one, which assumes the analysis of the perception of the main sensory elements, actually the essence of this case study.
Autor(i):Nicolae TEODORESCU, Aurelia-Felicia STĂNCIOIU, Anamaria Cătălina RADU, Andreea-Laura CĂRUNTU
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2014 [Volume 9, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:6612

Contul meu Rosetti